Temel Bilgiler
Diyabet Nedir?
Diyabet Belirtileri
Tedavi Prensipleri
Diyet
Şeker Düşürücü Haplar
İnsülin
Düşük Kan Şekeri
Diyabet ve Gebelik
Ayak Bakımı
Evde Şeker Takibi
Cinsel Sorunlar
Diyabetin Komplikasyonları
Ruh Sağlığı
Kan Şekerindeki Değişimler
Diyabetli Hakları
SSK
Devlet Memurları
Bağ-Kur
Danıştayın Kararı
Striplerin Geri Ödenmesi
Soru-Cevap
 
Untitled Document

SSK

GENELGE 1 Konu: Tip I Diyabetli Hastalar (26.11.1997)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ANKARA
SAYI: 904272
KONU: TİP I DİYABETLİ HASTALAR (26.11.1997)

GENELGE

İlgi:

a) 27.06.1991 günlü, 479005 sayılı

b) 3.09.1991 günlü, 693974 sayılı Genel yazılarımız.

Sigortalılar ile kurumuz sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin tedavilerinde kullanılacak şeker ölçüm aletleri ile bunların sarf malzemesinin kurumuzca temin edilemeyeceği ilgide kayıtlı genel yazılarımız ile bildirilmişti.

Bunun üzerine gerek genel müdürlüğe olan yoğun başvurular gerekse bazı sosyal güvenlik kuruluşlarının söz konusu alet ve malzeme bedellerini karşıladıkları göz önünde bulundurularak, diyabetli hastalara şeker ölçüm aleti ve bunun sarf malzemesinin kurumuzca verilip verilemeyeceği konusu, kurumun Endokroniloji, dahiliye ve çocuk hastalıkları danışma kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda tıp teknolojisindeki son gelişmeler ışığında değerlendirilmiştir.

Toplantıda alınan kararlar kurumumuz yönetim kurulunun onayına sunulmuş olup ilgililerin şeker ölçüm aletlerini kendileri almaları ön koşuyla sadece sarf malzemesinin kurumuzca verilmesi 21.03.1997 gün ve IV/1369 sayılı yönetim kurulu kararı ile uygun görülmüştür.

Söz konusu karar doğrultusunda kurumumuz sağlık yardımlarından yararlandırılan tıp I diyabetli hastalara şeker ölçüm aleti ve bunun sarf malzemesinin verilmesi sırasında uyulması gereken esaslar aşağıda belirtilmiştir.

UYGULAMA ESASLARI

I Diyabet Komisyonu Oluşturulması:

1) Kurum eğitim hastanelerinde endokroniloji yan dalında ihtisas yapmış öncelikli olmak koşulu ile dahiliye, çocuk hastalıkları veya baştabipliklerce uygun görülecek konuyla ilgili branşlardan 3 uzman tabibin katılımı ile bir komisyon oluşturulacaktır.

2) Ünitenin endokroniloji yan dalında ihtisas yapmış uzmanı var ise bu komisyona tabi üye olarak katılacaktır.

3) Bu komisyonu oluşturacak asil ve yedek üyeler ile bunlarda olacak değişiklikler genel müdürlüğe (sağlık dairesi bakanlığı) bildirilecektir.

4) Komisyonun çalışması için uygun bir fiziki ortam, gerekli donanım alt yapı ve personel verilecektir.

5) Komisyon toplantıları bir aydan fazla olmamak şartıyla unite koşullarına göre belli aralıklarla yapılacaktır.

6) Toplantı tarihleri baştabipliklerce kendilerine hasta gönderen sağlık tesislerine duyurulacaktır.

7) Hastalar bu merkezlere randevu alarak başvuracaklardır.

8) Bu komisyonun işlemlerinin yürütümü için bir baştabip yardımcısı görevlendirilecektir.

9) Komisyonun 31.12.1997 gününe kadar yürüttüğü çalışmalara ait bilgi (hasta adı, sicil numarası, gönderildiği hastane, verilen karar) 15.01.1998 gününe kadar genel müdürlüğe (sağlık dairesi başkanlığı) gönderilecektir.

Bu tarihten sonra komisyon çalışmaları altı aylık aralıklarla düzenli olarak bildirilecektir.

II Diyabet Komisyonuna Hasta Gönderilmesi:

1) Şeker ölçüm aletleri ve bunların sarf malzemesi Tip I diyabetli çocuklara ve dikkatli seçilmiş erişkin hastalara verilecektir.

Gerek kurum gerekse kurum dışı sağlık tesislerinde yukarıda belirtilen hastalara şeker ölçüm aleti verilmesi uygun görülmüş ise hasta, hastalığının teşhisi ve tedavisi ile ilgili tüm belgeleriyle birlikte bölgeye en yakın ildeki eğitim hastanesinde bulunan komisyona randevu alınarak gönderilecektir.

2) Bu Komisyonda yapılan değerlendirme sonunda Tip I diyabetli hastanın şeker ölçüm aleti kullanması uygun ise bu durumu belgeleyen bir rapor düzenlenecek ve bu raporda “kan şekeri ölçüm aleti” verilmesinin yanısıra verilecek çubukların cinsi ve aylık miktarı açık olarak belirtilecektir.

Ayrıca hastalara resimli birer “ diyabet kimlik kartı” ve “izlem karnesi” verilecektir. Gerek diyabet kimlik kartı ve gerekse diyabet izlem karnesindeki resimler baştabiplik mühürü ile mühürlenerek imzalanacaktır. Diyabet izlem karnesinin ilk sayfasına kaç sayfadan oluştuğu yazılacak, sayfalardaki baştabiplik onayı her sayfa kullanılmaya başlandığında yapılacaktır. Bu belgelerdeki tüm bilgiler eksiksiz ve okunaklı bir yazıyla yazılacak, özellikle hastanın kullanacağı sarf malzemesi miktarı dikkatli olarak belirlenecektir.

III Sarf Malzemesi Temini

1) Hasta bu belgelerle yaşadığı ildeki bağlı bulunduğu sigorta müdürlüğüne başvuracaklardır.

Bilindiği üzere sigorta müdürlüklerimiz ile sağlık tesislerimiz arasında gereken bağlantının sağlanması ve uygulamaya işlerlik kazandırılması yönünden 03.03.1996 tarihli 3 sayılı genelgenin VII. bölümünün (g) fıkrasının hastanelerce sigorta vakalarının sigorta müdürlüklerine bildirilmesi başlıklı kısmında yer alan esaslar 27.03.1995 günlü 3-84 ek genelge ile bir kez daha bildirilmiş bulunmaktadır.

13.03.1993 günlü 207416 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere hak sahiplerinin gerçek sigortalı olup olmadıklarının sigorta müfettişlerince incelenmesinden sonra hastalara şeker ölçüm aletlerini kendilerinin temin etmesi koşuluyla sadece sarf malzemesi verilecektir.

Sigortalılar ile geçindirmekle yükümlü oldukları aile bireylerinin İnsüline Bağımlı Diabetes Mellitüs'un (İBDM) teşhisiyle kurumumuz sağlık tesislerince tedavi altına alınarak uzun süre tedavi göreceklerin tesbiti halinde söz konusu hastalıkları nedeniyle kurumumuzca tedavi altına alınan sigortalıların çocuklarının durumunun, 506 sayılı yasanın 106. maddesinin (b) fıkrası hükmüne göre takibi yapılacaktır.

2) Hastalara ihtiyaçları olan sarf malzemesi,

Kanda şeker ölçmek için şeker stripi ortalama 2 ayda 50’lik bir kutu

İdrarla şeker ve keton ölçmek için şeker+keton stripi ortalama yılda 50’lik bir kutu,hesabıyla bu miktarları aşmamasına özen gösterilerek mahalli kurum sağlık tesisinden reçeteye yazılarak verilecektir.

IV Diyabet İzlem Karnesi ve Kimlik Kartı Düzenlenmesi:

1) Diyabet izlem karnesi ve kimlik kartı yalnızca kurum eğitim hastanelerine gönderilmektedir.

2) Bu hastanelerde söz konusu belgeler hastalık servisinde görevli ve hastanede diyabet komisyonunun işlemlerinin yürütümünden sorumlu baştabip yardımcısı tarafından görevlendirilecek bir personelin zimmetinde bulunacak ve komisyonlara ihtiyaç halinde imza karşılığı kısa sürede kullanılacak miktarda verilecektir.

3) Bu belgelerin hasta tarafından kaybedilmesi veya zayi olması halinde durum sigortalı tarafından baştabipliğe yazılı olarak bildirilecek ve ancak bundan sonra yenisi verilecektir.

V Hastalara Eğitim Verilmesi:

Hastalara şeker ölçüm aleti kullanmasının uygun görüldüğü kurum eğitim hastanesinde söz konusu aletin ve sarf malzemesinin kullanımına ilişkin eğitim de verilecektir.

Bilginizi ve işlemlerin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi için gereğini rica ederiz.

 

Dr. Doğan İstanbulluoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

GENELGE 2 Konu: Diyabetli Hastalar (24.03.1999)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ANKARA
SAYI:214066
KONU: DİYABETLİ HASTALAR (24.03.1999)

GENELGE

İlgi: 26.11.1997 tarih ve 13-274 sayılı ek genelge

Sigortalılar ile kurumumuz sağlık yardımlarından yaralanan diğer kimselerin tedavilerinde kullanılacak şeker ölçüm aletleri ile bunların sarf malzemelerinin verilme esasları ilgide kayıtlı ek genelge ile uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu ek genelgenin III.sarf malzemesi temini başlıklı bölümün (b) maddesinde kanda şeker ölçmek için şeker striplerinin ortalama iki ayda 50’lik bir kutu olarak verileceği hükmü bulunmaktadır.

Uygulama genel müdürlüğümüz yetkilileri ile kurumun endokrinoloji, Çocuk ve İç Hastalıkları Danışma Kurulu üyelerinin katılımı ile yeniden değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmede alınan kararlar SSK yönetim kuruluna sunulmuş olup Tip I diyabetli çocuk hastalara verilecek atrip miktarının heyet raporu ile gerekli görüldüğü takdirde en fazla ayda 100 adet olmasına 28.01.1999 tarih IV/177 sayı ile karar verilmiştir.

Tip I diyabetli dikkatli seçilmiş erişkin hastalara ise ilgide kayıtlı genelgede belirtildiği üzere ortalama iki ayda 50’lik bir kutu strip verilebilecektir.

Fazlı Bulut                    M. Kemal Oktar
Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür

Bu saydaki bilgiler Roche Diagnostics web sitesinden alınmıştır.