Temel Bilgiler
Diyabet Nedir?
Diyabet Belirtileri
Tedavi Prensipleri
Diyet
Şeker Düşürücü Haplar
İnsülin
Düşük Kan Şekeri
Diyabet ve Gebelik
Ayak Bakımı
Evde Şeker Takibi
Cinsel Sorunlar
Diyabetin Komplikasyonları
Ruh Sağlığı
Kan Şekerindeki Değişimler
Diyabetli Hakları
SSK
Devlet Memurları
Bağ-Kur
Danıştayın Kararı
Striplerin Geri Ödenmesi
Soru-Cevap
 
Untitled Document

Bağ-Kur

GENELGE 1 (Diyabetli Çocuklarla İlgili)
Konu: Kan Şekeri Ölçüm Çubukları (01.12.1998)

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI:1831 01.12.1998-301770
KONU: Kan Şekeri Ölçüm Çubukları

İnsülin kalem enjektörü ve uçları

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için kullanılması gerekli olan ilaç ve iyileştirme vasıtalarının bedelleri, Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği hükümlerine göre kurumumuzca belirlenen esaslar doğrultusunda karşılanmaktadır.

Ancak Diabetes Mellitus (şeker hastalığı) tanısı ile insulin tedavisi görmekte olan sigortalı ve hak sahiplerimize, son yıllarda insulin tedavisinde kullanımı yaygınlaşan insülin kalem enjektörler ve uçları ile kan şekeri ölçüm çubuklarının bedelleri karşılanmadığından konu ile ilgili olarak sigortalılarımızın gerek genel müdürlüğümüze gerekse bağlı bulundukları il müdürlüklerine yapmış oldukları başvurularda T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile SSK Genel Müdürlüğünün uygulamaları emsal gösterilerek kurumumuzca da adı geçen malzemelerin karşılanmasını talep etmişlerdir.

Bu sebeple kurumumuz ile diğer sosyal güvenlik kurumları arasındaki birlikteliğin sağlanması ve sigortalılarımızın bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için kan şekeri ölçüm çubukları insülin kalem enjektör ve uçlarının aşağıda açıklanan şartlar dahilinde ödenmesi yönetim kurulumuzun 15.10.1998 tarih ve 1998/397 karar No’lu onayı ile kabul edilmiş olup uygulama yönetim kurulu karar tarihi itibariyle başlatılacaktır.

Söz konusu karar gereğince;

1) On sekiz yaşında küçük Tip I diyabetli çocuklarda kan şekeri ölçüm cihazlarını sigortalıların kendilerinin temin etmesi koşulu ile kan şekeri ölçüm çubuklarının bedellerinin karşılanması için;

 • Tıp fakültelerinin Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma ve varsa Diyabet Bilim Dalları ile bu dalların uzmanları bulunan sağlık bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinin ilgili kliniklerinden sağlık kurulu raporu alınması.
 • İki yılda bir yenilenmesi gereken sağlık kurulu raporunda hastalığın tipi varsa özelliği ve komlikasyonları ile kendi kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneği kazanmış olduklarının belirtilmesi,
 • Anılan malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli olması nedeniyle diyaliz sarf malzemelerin fiyat tespiti gibi sağlık işleri dairesi başkanlığınca 3 ayda bir belirlenecek bedel üzerinden ödenmesi,
 • Şeker ölçüm çubuklarının günde bir adetten bir ayda en fazla otuz adet olarak reçete edilmesi,

2) İnsülin kalem enjektörlerinin sağlık kurulu raporuna istinaden bir defaya mahsus olarak kupür fiyatı üzerinden sigortalıya ödenmesi,

3) İnsülin kalem enjektör uçlarının da sağlık kurulu raporunda belirtilen günlük kullanılan insülin dozuna göre en fazla iki aylık ihtiyaç kadar kupür fiyatı üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca 25 adetlik şeker ölçüm çubuklarının 5.250.000 TL, 50 adetlik şeker ölçüm çubuklarının ise 9.140.000 TL üzerinden ödenmesi ve bundan sonraki üçer aylık dönemlerde ise yeniden fiyat belirlenmesi yönetim kurulumuzun 05.11.1998 tarih ve 1998/415 sayılı kararı ile uygun görülmüştür

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nizamettin Temel
Genel Müdür

 

GENELGE 2 (Bağ-Kur'lu Sigortalılarla İçin Düzenleme)
Konu: Kan Şekeri Ölçüm Çubukları (14.05.2003)

BAG-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SAYI : B.13.1.BKG.0.12.00.00/02
TARİH : 14.05.2003
KONU : Kan şekeri ölçüm çubukları

Kurumumuz sigortalılarının daha önce sadece 18 yaşından küçük çocuklarının diyabetes mellitus (şeker hastalığı-Tip I diyabet) tanısı ile yapılan tedavileri sırasında sürekli kullanılması sağlık kurulu raporu ile gerekli görülen kan şekeri ölçüm çubukları bedelleri Kurumca belirlenen şartlar dahilinde ödenmekte iken,

02/01/2003 tarih ve 25011 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama talimatındaki “Kan şekeri ölçüm çubuklarının sadece çocuklara ödeneceği ibaresinin kaldırılmış olması” ile ilgili değişiklik doğrultusunda Yönetim Kurulunun 05/03/2003 tarih ve 2003/31 sayılı kararı ile yaş sınırı olmaksızın TİP I DİYABETLİ ve İNSÜLİNE BAĞIMLI Tip II diyabetlilerin kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedellerin Kurumca belirlenen şartlar dahilinde günde bir adet olmak üzere ve daha önce de uygulandığı gibi üçer aylık dönemlerde Başbakanlığımızca belirlenen bedel üzerinden ödenmesi uygun görülmüş ve İl Müdürlüklerimize bildirilmiştir.

Bu itibarla;

 • Yaş sınırlaması olmaksızın kişinin, TİP I DİYABETLİ veya İNSÜLİNE BAĞIMLI TİP II diyabetli olduğuna dair Tıp Fakültelerinin endokrinoloji ve metabolizma, var ise diyabet bilim dalları ile bu dalların uzmanları bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastanelerinin ilgili kliniklerinden sağlık kurulu raporu alınması,
 • Sağlık Kurulu raporunda hastalığın tipi, varsa özelliği ve komplikasyonları ile kendi kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneği kazanmış olduklarının belirtilmesi,
 • Hastaların şeker ölçüm cihazlarını kendilerinin temin etmeleri,
 • Şeker ölçüm çubuklarının; hastanın satın almış olduğu cihaza uygun olarak, günde bir çubuk hesabıyla ve birer aylık dozlar halinde yazılacak reçetelere göre verilmesi,
 • Sağlık Kurulu raporuna istinaden verilen ölçüm çubuğu miktarlarının reçeteyi yazan doktor tarafından ilgililerin sağlık sağlık karnelerine işlenmesi ve ölçüm çubuğunun verildiği tarihlerin, miktarının, reçeteyi yazan doktorun isim, imza ve diplama numarasının karnede yer alması,
 • Sağlık Kurulu raporlarının geçerlilik süresinin en fazla 1yıl olarak değerlendirilmesi,
 • Ödemelerin doğrudan kişilere yapılması, gerekmektedir.

Bununla birlikte T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 18/03/2003 tarih ve 4572 sayılı yazı ile 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatında günde bir adet olarak ödenmesi öngörülen şeker ölçüm çubuklarının 01/04/2003 tarihinden başlamak üzere;

 • Tip I Diyabetes mellituslu hastalar için günde üç adet
 • Tip II Diyabetes mellituslu insülin kullanan hastalar için günde 1 adet,
 • Münhasıran oral antidiyabetik ilaç kullanan Diyabetes mellituslu hastalara iki günde bir adet olarak verileceği bildirilmiş olduğundan, Yönetim Kurulumuzun 08/04/2003 tarih ve 2003/74 sayılı kararı ile kan şekeri ölçüm çubuklarının 01/04/2003 tarihinden başlamak üzere bedellerinin yukarıda belirtildiği şekilde ödenmesi uygun görülmüştür.

Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerinin kullanmakta oldukları kan şekeri ölçüm çubukları ile ilgili olarak yukarıda belirtilen şartları sağlayan sağlık kurulu raporu, fatura aslı ve sağlık karnesine işlenmiş reçete ile bağlı bulundukları İl Müdürlüğüne başvurmaları halinde gerekli işlemler yapılabilmektedir.

Bilginizi rica ederiz.

Ecz. Merih DİZİCİ        A. Memduh YORULMAZ
Sağ.Sig.Şb. Müd. V.     Sağ. İşl. Dai. Bşk. T.

 

Bu saydaki bilgiler Roche Diagnostics web sitesinden alınmıştır.